VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( VOP ) DODAVATELE ZLINER S.R.O. PRO SPOTŘEBITELE

vydané dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Obchodní podmínky obsahují povinné předsmluvní informace a upravují následný smluvní vztah mezi společností ZLINER s.r.o., se sídlem Tř. T.Bati 283, 763 02 Zlín, IČ 45479534, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 5174 (dále jen jako „Dodavatel“) a fyzickou osobou - spotřebitelem využívající služeb Dodavatele (dále jen jako „Odběratel“, Dodavatel a Odběratel společně dále jen jako „Smluvní strany“). 

Veškeré dodávky zboží a služeb se provádějí výhradně na základě těchto VOP.

Jakékoliv odchylky a dodatky jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly Odběrateli písemně Dodavatelem potvrzeny kupní smlouvou, přičemž má tato kupní smlouva přednost před VOP.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

JAZYK SMLOUVY A OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

CENA ZBOŽÍ
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.zliner.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí odběratel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, poplatků za vratné obaly a dobírečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Odběratele. 

Odběratel bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny.

Odběratel dále bere na vědomí, že akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Odběratel bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem, a to zejména v případě, kdy Odběratel objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby vnitřního informačního systému Dodavatele. Dodavatel v takovém případě Odběratele informuje o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu.

ZPŮSOB PLATBY A ZPŮSOB DODÁNÍ
Cenu za zboží a služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí Odběratel Dodavateli následujícími způsoby:
- v hotovosti na prodejně Dodavatele na adrese uvedené na daňovém dokladu,
- v hotovosti na dobírku v místě určeném Odběratelem v objednávce, to platí pouze v případě dodání zboží prostřednictvím přepravní služby,
- bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v kupní smlouvě, případně na daňovém dokladu vystaveném Dodavatelem,
- kartou, to platí pouze v případě osobního odběru na prodejně.

Odběratel je povinen zaplatit zálohu, či jinou obdobnou platbu, je-li Dodavatelem vyžadována.

Odběratel si může vybrat z následujících způsobů dodání zboží:
- Osobní odběr na prodejně
- Přepravní službou

NÁKLADY NA DODÁNÍ
Osobní odběr na prodejně není zpoplatněn.

Odběr prostřednictvím přepravní služby je zpoplatněn částkou ve výši 150,- Kč.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odběratel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li:
- o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží
- nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
- nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Odběratel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Odběratel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Odběratelovou povinností. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení dostupný zde. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy bude Odběrateli dále zaslán jako příloha k potvrzení objednávky. 

V případě, že Odběratel zašle Dodavateli vzorový formulář prostřednictvím e-mailu, zašle Dodavatel Odběrateli potvrzení o jeho přijetí.

Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy:

- poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu;
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Odběratelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Odběratel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil Odběratel jejich původní obal;
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li Odběrateli již poskytnuta služba, není z toho Odběratel ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel vrátí Odběrateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Odběratel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže Odběratel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel Odběrateli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Odběratel od kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Odběrateli dříve, než mu Odběratel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy ponese Odběratel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odběratel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.


ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Dodavatel odpovídá Odběrateli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Odběrateli, že v době, kdy Odběratel věc převzal, 
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení § 2113 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, o záruce za jakost, to však neplatí v případě,
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Odběratelem, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo:

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Odběratel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Odběratel právo na bezplatné odstranění vady;
- na odstranění vady opravou věci;
- na přiměřenou slevu z kupní ceny;
nebo
- odstoupit od smlouvy.

Odběratel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Odběrateli, že vady
neodstraní, může Odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Odběratel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, viz níže.

Odběratel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Odběrateli působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Odběratel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Odběratel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Dodavatele.

Má-li věc vadu, z níž je Dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Odběratel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud Odběratel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Odběratel vadu sám způsobil.

Požádá-li o to Odběratel, potvrdí mu Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Dodavatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí dodavatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Dodavatel zároveň uvede, že další práva Odběratele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Práva z vady se uplatňují u Dodavatele, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle předcházejícího odstavce uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Dodavatele nebo v místě pro Odběratele bližším, uplatní Odběratel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Dodavatelem a Odběratelem při koupi věci.

Uplatní-li Odběratel právo z vadného plnění, potvrdí mu Dodavatel v písemné formě, kdy Odběratel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Odběratel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se
považuje za podstatné porušení smlouvy.

KODEX CHOVÁNÍ DODAVATELE
Dodavatel informuje Odběratele v souladu s § 1826 odst. 1 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, že dobrovolně dodržuje Etický kodex člena Hospodářské komory České republiky, který byl schválen představenstvem Hospodářské komory České republiky dne 19. 9. 2007. Tento kodex je přístupný na
http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceskerepubliky/clenstvi/eticky-kodex-clena-hk-cr/etickykodex-clena-hk-cr-1.aspx.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU
Na základě zák. č. 378/2015, kterým se mění zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má Odběratel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Dodavatelem a Odběratelem je Česká obchodní inspekce. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách adr.coi.cz/cs.

Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY – TECHNICKÉ KROKY K JEJÍMU UZAVŘENÍ A O MOŽNOSTECH ZJIŠTĚNÍ A OPRAVOVÁNÍ CHYB VZNIKLÝCH PŘI ZADÁVÁNÍ DAT PŘED PODÁNÍM OBJEDNÁVKY
Smlouvu může Odběratel uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetovém obchodu Dodavatele
tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Než Odběratel závazně potvrdí objednávku, má Odběratel právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Odběratelem. Uzavření smlouvy Dodavatel bez zbytečného odkladu potvrdí Odběrateli informativním emailem na Odběratelem zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení jsou platné VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Odběrateli odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Odběratel se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu.

Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Odběratel stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

Dodavatel odevzdá Odběrateli věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Odběrateli nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Odběrateli je věc odevzdána až mu ji dopravce předá.

Dodavatel odevzdá Odběrateli předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Dodavatel věc pro přepravu.

Dodavatel si vyhrazuje právo dodat Odběrateli, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Odběratel uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Dodavatel provede expedici v souladu s požadavky Odběratele
stanovenými v objednávce.

K přechodu nebezpečí škody na věci na Odběratele dojde převzetím věci. Týž následek má, nepřevezmeli Odběratel věc, ač mu s ní Dodavatel umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Odběratel škodu způsobil porušením své povinnosti.


Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude Odběratel v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto VOP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet Dodavatele. Dodavatel není v prodlení, je-li Odběratel v prodlení s úhradou dlužné částky.

Je-li společně se zbožím poskytnut Odběrateli dar, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Odběratelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a Odběratel je povinen spolu se zbožím Dodavateli vrátit i poskytnutý dar.

Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí zejména čl. 2. těchto VOP a dále příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V rámci smluvního vztahu, který je upraven těmito VOP, bude Dodavatel zpracovávat osobní údaje Odběratele za účelem realizace tohoto smluvní vztahu.

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že Odběratel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Odběratelovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního
účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je Dodavatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Odběratelem.

Odběratel, který zjistí nebo se domnívá, že Dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat Dodavatele o vysvětlení,
- požadovat, aby Dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost Odběratele podle předchozího odstavce shledána oprávněnou, Dodavatel odstraní neprodleně
závadný stav. 

Dodavatel a Odběratel se dále zavazují, že všechny informace a údaje o druhé smluvní straně, které vyplývají ze smluvního vztahu založeného Smlouvou, nebo které získají v souvislosti s jeho plněním, mohou získat a využívat jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy, (zejména zákonem o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, přičemž jsou povinni dodržovat všechny povinnosti stanovené tímto zákonem, zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů), těmito VOP nebo dohodou smluvních stran. Tento závazek platí i po ukončení smluvního vztahu.

Ve Zlíně dne 21. 2. 2017

Pro podnikatele a právnické osoby platí pro nákup v e-shopu Všeobecné obchodní podmínky společnosti ZLINER s.r.o., které si můžete prohlédnout zde: ZLINER VOP.

Pro spotřebitele platí pro nákup v e-shopu Všeobecné obchodní podmínky společnosti ZLINER s.r.o. pro spotřebitele.
Pro odstoupení od smlouvy můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.